services

KHOÁ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG ĐA KÊNH F&B ONLINE

Khoá học khai giảng 24/11/2021
Tối 2-4-6, từ 18:30 – 21:30

read more
KHOÁ VẬN HÀNH HỆ THỐNG CHUỖI F&B

Khoá học khai giảng 19/12/2021
Chiều T7, CN, từ 14:30 – 17:00

read more
KHOÁ FOOD STYLIST & CHỤP ẢNH MÓN ĂN

Khoá học khai giảng 20/11/2021
Sáng T7, CN – từ 8:30 – 11:30

read more
KHOÁ THIẾT KẾ CONCEPT MÔ HÌNH F&B

Khoá học khai giảng 27/11/2021
Chiều T7, CN, từ 14:30 – 17:00

read more
KHOÁ SET UP HOÀN CHỈNH MÔ HÌNH F&B CHUYÊN NGHIỆP

Khoá học khai giảng 13/11/2021
Tối 3-5-7, từ 18:30 – 21:30

read more
KHOÁ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ TRIỂN KHAI MARKETING NGÀNH F&B

Khoá học khai giảng 12/11/2021
Tối 2-4-6, từ 18:30 – 21:30

read more
KHOÁ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH F&B

Khoá học khai giảng 16/11/2021
Tối 3-5-7 từ 18:30 – 21:30

read more
KHOÁ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NHƯỢNG QUYỀN F&B

Khoá học khai giảng 14/12/2021
Tối 2-4-6 từ 18:30 – 21:30

read more
KHÓA XÂY DỰNG BRANDING THƯƠNG HIỆU F&B

Khoá học khai giảng 20/11/2021
Tối 2-4-6 từ 18:30 – 21:30

read more
KHOÁ XÂY DỰNG SẢN PHẨM MỚI TRONG F&B

Khoá học khai giảng 10/12/2021
Tối 2-4-6 từ 18:30 – 21:30

read more
KHOÁ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP

Khoá học khai giảng 14/12/2021
Tối 3-5-7 từ 18:30 – 21:30

read more
how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?